Polityka

Cele i zadania Europejskiego Banku Centralnego

Cele i zadania Europejskiego Banku Centralnego

Europejski Bank Centralny powstał jako odpowiedź na potrzebę kontroli oraz prowadzenia polityki pieniężnej wewnątrz strefy euro oraz wokół niej. To oznacza, że jest istotnym organem Unii Europejskiej i ma kluczowy wpływ na kształtowanie się finansów Europy. Jakie są zatem cele i zadania tego organu?

 

Zadania EBC oraz organów pokrewnych – źródło

 

Zadania Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC) i samego Eurosystemu są określone w Traktacie z Maastricht odnośnie do funkcjonowania Unii Europejskiej. Reguluje je statut. ESBC na ogół odnosi się do ogółu prowadzonych zadań w kontekście kursu euro oraz polityki pieniężnej, ponieważ został utworzony przy założeniu, że wszystkie państwa członkowskie UE ostatecznie przyjmą euro. Eurosystem zaś, czyli strefa euro, składa się z EBC i banki centralne państw członkowskich Unii, których walutą jest euro. Natomiast ESBC składa się z EBC i banków centralnych wszystkich państw członkowskich. Dopóki więc wszystkie państwa członkowskie UE nie przyjmą euro, konieczne będzie rozróżnienie między strefą euro a ESBC. Zapraszamy na serwis regionalny https://rybnikinfo.pl/ po więcej informacji politycznych.

Cele EBC

Główny cel to utrzymanie stabilności cen, a więc wpływanie na kurs euro, by pozostawał na wysokim, dobrym poziomie. Ponadto są także inne cele, takie jak zrównoważony rozwój Europy oparty na zrównoważonym wzroście gospodarczym i stabilności cen oraz wysoce konkurencyjnej społecznej gospodarce rynkowej, która koncentruje się na pełnym zatrudnieniu i postępie społecznym. Dlatego stabilność cen jest nie tylko głównym celem polityki pieniężnej EBC, ale także jednym z celów Unii Europejskiej jako całości. Jednak jasne jest, że stabilność cen jest najważniejszym wkładem, jaki polityka pieniężna może wnieść w osiągnięcie korzystnego otoczenia gospodarczego i wysokiej stopy zatrudnienia.

Podstawowe zadania Europejskiego Banku Centralnego

Podstawowe zadania EBC oraz strefy euro to określenie i wdrożenie polityki pieniężnej strefy euro, wykonywanie operacji walutowych, utrzymywanie i zarządzanie oficjalnymi aktywami rezerwy walutowej krajów strefy euro oraz wsparcie dla sprawnego funkcjonowania systemów płatniczych.

O autorze