Polityka

Rada Prezesów strefy euro – zadania, kompetencje, potrzeby

Rada Prezesów strefy euro – zadania, kompetencje, potrzeby

Strefa euro jest strefą krajów połączonych wspólną walutą, a w konsekwencji także działaniami banków narodowych na rzecz Banku Centralnego. Europejski Bank Centralny natomiast jest organem sprawującym na nim pieczę. Kto w nim zasiada i jakie decyzje podejmuje?

Zadania Rady Prezesów

Organem zarządczym Europejskiego Banku Centralnego jest Rada Prezesów. Do jej zadań należy przyjmowanie wytycznych i decyzji niezbędnych do wykonywania zadań powierzonych EBC i w strefie euro, ale także określanie polityki pieniężnej strefy. Oznacza to podejmowanie decyzji dotyczących polityki pieniężnej, podstawowych stóp procentowych i tworzenia rezerw walutowych Eurosystemu oraz przyjmowanie wytycznych dotyczących wdrażania tych decyzji. To także wpływ na kurs euro. W serwisie Elbląg Info dowiesz się nieco więcej o polityce związanej z północą naszego kraju.

Zadania nadzorcze

Rada Prezesów pełni nie tylko funkcje zarządcze, ale także nadzorcze. W kontekście nowych zadań nadzorczych EBC, w gestii Rady leży przyjmowanie decyzji związanych z ogólnymi ramami, w których podejmowane są decyzje nadzorcze oraz przyjmowanie pełnych projektów decyzji proponowanych przez Radę Nadzorczą w ramach procedury braku sprzeciwu.

Spotkania Rady Prezesów EBC

Z reguły Rada Prezesów zbiera się dwa razy w miesiącu w centrali EBC we Frankfurcie. Wówczas ocenia rozwój sytuacji gospodarczej i monetarnej oraz podejmuje decyzje dotyczące euro; zwykle co sześć tygodni. Na innych posiedzeniach Rada Prezesów zajmuje się głównie innymi kwestiami związanymi z zadaniami i działalnością EBC. Aby oddzielić politykę pieniężną Banku Centralnego i inne zadania od zadań nadzorczych EBC, odpowiednie posiedzenia Rady Prezesów odbywają się osobno. Tak więc kształtowanie kursu euro odbywa się osobno od działań kontrolujących.

Dlaczego EBC?

Europejski Bank Centralny musi sprawować kontrolę nad wszystkimi członkami, ale jednocześnie podejmować arbitralne decyzje na temat rozwijania strefy euro. Jest ona bowiem czymś więcej niż tylko jedną walutą w Niemczech, Francji i wielu innych krajach. W taki sposób gospodarki tychże krajów zostały dużo mocniej ze sobą związane.

O autorze